Namninsamling för nytt årsmöte i Kalmar FF avslutad

Den 26:e mars startade Supporterunionen en namninsamling för ett nytt årsmöte i Kalmar FF. Anledningen var att vi ville låta föreningens medlemmar avgöra huruvida det är förenligt att sponsra Kalmar FF:s värsta rival samtidigt som man sitter som ledamot i föreningens styrelse, vilket Richard Teern valt att göra.

Den 5:e juni satt styrelsen för Supporterunionen i möte med Kalmar FF:s klubbchef Mattias Rosenlund, där vi överräckte dokumentet med namnunderskrifterna, som uppgick till 62 st namn. Tillsammans med dessa uttryckte vi, trots att antalet inte nådde upp i de önskvärda 10 procenten av Kalmar FF:s medlemsantal, en uppmaning om att kalla till ett nytt årsmöte för Kalmar FF.

Den 10:e juni höll sedan Kalmar FF ett ordinarie styrelsemöte där Mattias Rosenlund framförde Supporterunionens dokument och uppmaning.

Den 1:e juli mottog Supporterunionen följande protokollsutdrag från mötet där styrelsen redogör för hur man behandlat frågan:

§11​Övrigt

​Hemställan från supporterunionen.
Mattias har träffat företrädare för supporterunionen med anledning av den namninsamling för att begära ett extra årsmöte som genomförs. Namninsamlingen har inte resulterat i erforderligt antal föreningsmedlemmar för att på formella grunder utlysa ett extra årsmöte. Önskemålet från supporterunionen att så ska ske kvarstod ändå och man önskade att styrelsen skulle pröva frågan.

Styrelsen diskuterade frågan, men fann inte anledning att kalla till extra föreningsmöte. Styrelsen beslutade således att inte bifalla framfört önskemål om ett extra årsmöte.

I och med detta känner vi i Supporterunionen att vi har drivit frågan så långt vi rimligen kan göra. Det som återstår är att tacka alla Supporterunionens medlemmar för stöd och engagemang, samt Kalmar FF:s medlemmar som vidtagit handling genom att skriva under insamlingen.

Även om vi inte nådde riktigt ända fram tror och hoppas vi att initiativet fått föreningen att tänka efter hur den här typen av situationer ska hanteras i framtiden och inte minst har vi visat för oss själva hur viktig föreningsdemokratin faktiskt är.

Styrelsen
Supporterunionen

Comments are closed.